English version

ВИДНИ ЛИЧНОСТИ

БАЧО КИРО ПЕТРОВ (1835–1876) - възрожденски учител, просветител, книжовник, читалищен деец, поет и революционер, председател на местния революционен комитет в Бяла черква. Организатор и вдъхновител на четата, водила героични сражения в Дряновския манастир през 1876. Обесен на 28 май 1876 г. в Търново.

 

"Който народа си обича, 
за доброто му гледа и тича!"

"Защото носим име славяни,
сякъде клети и угнетени,
съ скърби, неволи синца живеем,
под чуждо иго жално ний тлеем."

 

Бачо Киро Петров

 

 

ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ (1869–1926) - поет и белетрист, представител на българската реалистична литература. Виден общественик и държавник, основоположник на земеделското движение в България и един от идеолозите и ръководителите на БЗНС. Министър в демократичното правителство на Александър Стамболийски (1920-1923 г.).

 

Гробът на 
Цанко Церковски
в местността
Славееви гори 

 

 

Д-Р РАЙКО ИВАНОВ ДАСКАЛОВ (1886–1923) - виден деец на БЗНС, пламенен трибун, смел реформатор и ненадминат оратор. Министър в земеделското правителство на Александър Стамболийски 
(1920-1923 г.). Убит на 26.08.1923 г. от наемен убиец в Прага.

 

  

ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР БУРМОВ (1911-1965) - професор по българска история в Софийския университет и член-кореспондент на БАН. Автор на множество статии, книги и исторически трудове. Проф. Бурмов е първият ректор на Великотърновския университет.

 

 

5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549