English version

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Релеф, климат, почви


Общ изглед

Релефът е хълмисто-равнинен – оттук започва Предбалканът. Средната надморска височина е 110 м.

Климатът е умереноконтинентален.

Почвите са предимно алувиално-ливадни и излужени черноземи.

Водни ресурси


Река Росица

Главната водна артерия, която минава през землището на града, е река Росица. На територията има подпочвени води, извори и чешми. Източник за напояване на обработваемите земи са напоителните канали на язовир “Александър Стамболийски” и ВЕЦ “Росица 2”.

Флора и фауна

В околностите на Бяла черква, които са хармонично съчетание от красива природа и културно-исторически забележителности, се срещат широколистни гори, полски треви, цветя, билки и гъби. Тук са първите невисоки хълмове на Предбалкана, обрасли със смесени гори от дъб, клен, акация, сребролистна липа и топола. Храстовидната растителност се редува с разнообразието от треви и цветя. Рано напролет поляните са покрити с кокиче, синчец, минзухар, кукуряк и теменужка.


Бяла черква омайва жители
и гости с чудесна природа

Районът е богат на лекарствени растения – шипка, смрадлика, риган, мащерка, жълт кантарион, лайка, полски хвощ, живовлек и др. Срещат се и различни видове гъби - полска и горска печурка, сърнела, манатарка, масловка.

Фауната е представена от бозайници (диво прасе, заек, лисица, таралеж), пернат дивеч (яребица и пъдпъдък) и риби (шаран, сом, мрена, кефал, скобар, белица).

Освен богатството от животински и растителни видове тук има природни забележителности и защитени обекти – вековни дървета, щъркелови гнезда и др.

 

  5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549